6 Möhüm Semalt SEO maslahatlary Her akylly telekeçi gujaklamaly

Semalt Digital Agency” -iň müşderi üstünlikleri dolandyryjysy Iwan Konowalow, kompaniýaňyzda täsirli SEO tejribesini nädip ýola goýmalydygy barada tejribe paýlaşýar.

Häzirki zaman dünýäsinde iň oňat we iň üstünlikli “Fortune 500” kompaniýalarynyň käbirleriniň umumy bir umumy zady bar: köpüsiniň ýokary derejeli web sahypasy bar, bu resmi web sahypasynyň gözleg motorlary tarapyndan döredilen ilkinji netijelerde peýda bolandygyny aňladýar. esasanam gözleg sözlemlerine bir ýer goşulanda gözlemek. Şeýle-de bolsa, bu web sahypalary diňe bir jadyly ýere ýetmedi. Käbir ýokary derejeli tejribe ulanyldy, amallar ýerine ýetirildi we derňewler geçirildi. Semaltda edýän işlerimiziň gysgaça beýany şundan ybarat.

Onuň kesgitlemesinde gözleg motory optimizasiýasy, gözleg marketingi ýa-da SEO diýlip hem atlandyrylýar, onlaýn web sahypasynyň görünmegini ýokarlandyrmak ýa-da gowulandyrmak prosesi. Bu açar söz gözlegini, degişli açar sözler bilen mazmuny optimizirlemegi we maksatlaýyn bazaryňyzdan ýa-da göz öňünde tutulan diňleýjilerden has köp täsirleşmegi, ROI we wepalylygy özüne çekmek üçin web sahypasyndaky strategiki ulanylyşyny öz içine alýar. SEO barada aýdylanda sosial saýtlar hem gaty möhümdir. Şeýle bolanda, aşakda akylly telekeçi hökmünde bilmeli Iwan Konowalow tarapyndan maslahat berlen birnäçe möhüm SEO maslahatlary bar.

1. Açar sözleriňizi dogry saýlaň

Iň bolmanda SEO-nyň nämedigini bilýän her bir adam üçin, açar sözleriň örän möhümdigi äşgärdir. Esasanam mazmuna dogry goşulanda, SEO kampaniýalarynda atyjylar. Aslynda, gözleg motorlary internetde maglumat gözläninde internet ulanyjysy tarapyndan ýazylan sözleriň utgaşmasy esasynda gözleg netijelerini döredýär. Açar sözleriňizi dogry almak, işiňiziň hödürleýän hyzmatyny ýa-da önümini gözläniňizde maksat bazaryňyzyň ýazjak degişlilikde açar sözleri ýa-da sinonimlerini öz içine alýar. Hünärmen SEO gullugy bazardaky bäsdeşligiňizi ýeňip geçjek açar söz strategiýasyny düzmäge kömek edip bilse-de, bu ýerde käbir döredijilik talap edilip bilner.

2. SEO-da özüne çekiji suratlary we wideolary ulanyň

Gözlegler, wideolaryň we şekilleriň marketingde iň oňat gurallaryň biridigini görkezýär. Munuň sebäbi, ýönekeý tekst bilen deňeşdirilende has interaktiw we özüne çekiji. Mazmunda ulanylanda, wideo we şekiller täsirli ünsi özüne çekýär. Şeýle hem, maksat bazaryňyzyň ýatdan çykmajak ýadyny galdyrýarlar. Şeýle-de bolsa, bu bäbekler gözleg motory optimallaşdyrylan we açar söz baý tekst mazmuny bilen bilelikde bolmaly, belli bir SEO kampaniýasynda berilýän esasy habara degişli düşündirişler we maglumatlar. Onlaýn alyjylaryň we internet ulanyjylarynyň köpüsi özüne çekiji we täsirli wideo / şekiller bilen herekete geçmäge täsir edýär, şonuň üçin iň gowusyny ulanmagyňyzy üpjün ediň.

3. Dürli gözleg motorlary üçin web sahypaňyzy optimizirläň

Akylly telekeçi hökmünde, biziň ýaşaýan ykjam dünýämizi eýýäm bilýändigiňizi çaklamak ýalňyş bolmaz. Bu gün we döwrüň internet ulanyjylarynyň köpüsi, smartfonlary we planşetleri öz içine alýan ykjam enjamlaryna has köp wagt sarp edýärler. iş stoly kompýuterler we noutbuk kompýuterleri. Tortuň uly bölegini ýaryşyňyza ýitirmezlik üçin, ykjam uýgunlaşma üçin web sahypaňyzy optimizirläň.

Başgaça aýdylanda, web sahypaňyza ykjam enjamdan kynçylyklar ýa-da oňaýsyzlyklar girmeli. Şeýlelik bilen, diňleýjiňiz ýa-da maksatly bazaryňyz möhüm maglumatlary alyp ýa-da ýolda önümleriňizi / hyzmatlaryňyzy satyn alyp biler. Ofisde bolýança garaşmak hökman däl, şonuň üçin bu siziň işiňiz diýip pikir edip, käbir pizza zakaz edip bilerler. Web dizaýn meselesiniň has köp bolmagy, web sahypaňyzyň SEO üçin amatly, ykjam wersiýasyna eýe bolmak size ajaýyp baýrak berer.

4. Jübi telefonyna giriň

Google-yň gözleg motorlarynyň şasydygyna şübhe ýok bolsa-da, köp adam Bing we Yahoo ýaly beýleki wariantlary hem gowy görýär. Eggsumurtgalaryňyzyň hemmesini bir sebete salmak islemeýärsiňiz. SEO maýa goýumyňyzdan has gowy girdeji almak üçin, sahypaňyzy gözleg ulgamyndaky beýleki oýunçylara hem organiki we tölegli mahabatlar üçin tabşyrmagy unutmaň. Bu ýagdaýda dürli gözleg motorlarynyň web sahypalaryny tertipleşdirýändigi barada bir ýa-da iki zat öwrenmek akylly bolardy.

5. Gözüňizi ýerli SEO-da saklaň

Haýyr-sahawat öýünde başlansoň, ýerli SEO üçin ýeňiş strategiýasy bolmazdan, esasanam başlangyç bolsa, bir iş ony onlaýn bazara çykarar. Akylly telekeçi hökmünde ýerli bazaryňyzyň kärhanaňyzyň serhetlerde onlaýn üstünlik gazanyp bilmejekdigini ýa-da üstünlik gazanyp bilmejekdigini bellemelidiris. Esasan ýerli gözleglerden web sahypaňyza mümkin boldugyça köp organiki traffigi döretmek barada, gözleg motory reýtingine gezek gelende gaty möhümdir.

Gözleg motoryňyzy optimizasiýa etmek tagallalaryndan has köp peýdalanmak üçin ýerli iş kataloglaryny ulanmagy göz öňünde tutýan wagtyňyz geldi. Sary sahypalar, “Yelp” we beýleki katalog web sahypalary ýaly ygtyýarly katalog sahypalary hem peýdaly bolup biler. Localerli sanawlardaky iş maglumatlaryňyzyň yzygiderli we takyk bolmagyny üpjün etmek möhümdir, esasanam dürli ýerli onlaýn platformalarda işiňiziň aragatnaşyklary we salgy maglumatlarynyň sanawyny yzarlamak.

6. Sahypaňyzyň mazmuny könelýänçä garaşmaň

Hawa, geçmişde sahypaňyza käbir ajaýyp makalalary we web sahypasynyň mazmunyny ýüklän bolmagyňyz mümkin; ýöne bu, ahyrzamana çenli täzelenmeleriň zerur däldigini aňlatmaýar. Esasy bilimi bolan islendik adam, käbir maglumatlaryň wagt bilen ähmiýetsiz boljakdygyna razy bolar. Esasanam onlaýn diňleýjiler we web satyjylar barada aýdylanda, olary gözegçiliksiz goýmak islemeýärsiňiz. Her wagt täze maglumatlary, mazmuny we möhüm maglumatlary ýüklemek, soň bolsa web traffigi we gözleg motory reýtingleri barada aýdylanda, işiňizde öňe saýlanar. Maksatlaýyn bazaryňyzyň ýa-da diňleýjileriňiziň peýdaly we gyzykly boljakdygyny elmydama manyly we gyzykly mazmun bilen üpjün etmegi unutmaň. Maňa ynanyň, mazmun şa, we SEO tagallalaryňyza ökünmersiňiz.

Köpler tarapyndan gowy düşünilmese-de, SEO onlaýn amallar bilen islendik iş üçin üstünlik gazanmagyň esasy düzüm bölegi bolup durýar. Açyk we tertipli Gözleg motory optimizasiýa strategiýasy bilen has köp traffik, Google reýtingleri has ýokary, satuwlar we işiňiz üçin esasanam onlaýn amallaryndan has köp ösüş gelýär. SEO belli bir wagtda gaty tehniki we wagt talap edip biler, şonuň üçin onlaýn işiňizden has köp peýdalanmak üçin professional SEO agentligine maýa goýup bilersiňiz.

send email